Czóbel Minka Óvoda PDF Nyomtatás E-mail
Facebook

1. AZ ÓVODÁNK BEMUTATÁSA, SZAKMAI EREDMÉNYEK

Czóbel Minka Óvoda:
Óvodánk 1969- óta működik községünkben, melyet egy régi iskolából alakítottak ki óvodai célra. Akkor még csak 25 fővel, egy csoporttal kezdődött meg az óvodai nevelő munka, amely a későbbiekben három csoporttá fejlődött. 1999-ben új óvodába költöztünk, az Általános iskola kibővített szárnyát vehettük birtokunkba, 89 fő gyermeklétszámmal és a velük foglalkozó szakképzett óvodapedagógusokkal, dajkákkal. Intézményünk 1999. október 15.-én vette fel községünkben született és alkotott, a század egyik legnagyobb költőnőjének, Czóbel Minkának a nevét.
Lehetőséget teremtettünk az óvoda- iskola kapcsolatának szorosabbá tételére, kiszélesítésére. Biztosítva van az átjárhatóság az épületen belül. Alkalmunk nyílt a tornaterem rendszeres használatára, az épületen belül található Könyvtár látogatására. A szülők érdeklődéssel, figyelemmel kísérik gyermekeik óvodai életét, részt vesznek rendezvényeinken, nyíltnapokon, szülői értekezleteken. Együttműködésükre szinte minden téren számíthatunk. Csoportszobáink otthonosak, jól felszereltek. Mindezek eléréséhez maximális anyagi támogatást nyújt a helyi Önkormányzat. 1999-ben a szülők kezdeményezésére alapítványt hoztunk létre „Az Anarcsi óvodás gyermekekért”, melynek célja, hogy még jobb feltételeket teremtsünk gyermekeink számára, az eszközkészletünk bővítésével, folyamatos fejlesztésével.

2008. augusztus 1-től létrejött a Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda Tornyospálca intézményi társulás. Három község: Anarcs, Tornyospálca, Mezőladány iskolái és óvodái egy intézményként működik. A társulás 2011.09.01. bővült Ilk község óvodájával. Az intézmény önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A négy településen működő, 5 óvoda szakmailag önálló.

Pedagógiai értékelés eddigi nevelő munkánkról

 • Az óvodák, önállóan írt pedagógiai program alapján, végzik a nevelő-fejlesztő munkát.
 • Fontosnak tartjuk a minőségileg garantált nevelőmunkát, amelyhez a dolgozóink elhivatottsága, az óvodapedagógusaink módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése a biztosíték.
 • Intézményünk nevelőmunkáját a gyermekek, szülők, és a nevelők véleményének figyelembevételével minden évben átfogóan értékeljük.
 • Folyamatosan tájékozódunk partnereink elégedettségéről, a gyermekek nevelését, fejlesztését szem előtt tartva, elvárásaikat figyelembe vesszük, az átláthatóságot biztosítjuk.
 • A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő tevékenység eredményességét a visszajelzésekből mérjük le.
 • A közös hagyományok, az iskolával, a szülőkkel való kapcsolat szélesítése (nyíltnapok, közös programok, ünnepek, beszélgető körök) a partnereink elégedettsége, dolgozóink elhívatottságának, odaadó munkájának az eredménye.
 • A gyermekcsoportok tevékenységét, fejlődését az óvodapedagógusok minden évvégén írásban értékelik.
 • A gyermekek személyiségfejlődését, magatartásuk és viselkedésük jellemzőit folyamatosan a fejlődési naplóban rögzítjük.
 • A Helyi pedagógiai programunk cél és feladatrendszere a helyi sajátosságokat figyelembe véve került meghatározásra, amely megvalósítását az óvoda nevelőtestülete és alkalmazotti közössége garantálja.

AZ ÓVODÁNK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI

Az óvodapedagógusok személyiségének jellemzői:

 • a gyermekek szeretete, megértése, megbecsülése
 • pedagógiai tapintat, az inkluzív pedagógia iránti nyitottság
 • tolerancia
 • nyelvtanilag helyes beszéd
 • kiegyensúlyozott állapot, érzelmi gazdagság
 • segítőkészség, optimista magatartás
 • megfigyelő és helyzetfelismerő képesség

 

Az óvodapedagógusok nevelőpartnerei a dajkák, a személyiségjegyeik jellemzői:

 • elfogadó-befogadó, segítő beállítódás
 • nevelésért vállalt felelősségérzet
 • kommunikációs kultúra
 • önismereti személyiségfejlesztő képzések iránti igény


Minden dolgozónak rendelkeznie kell az együttműködés, egymásra figyelés képességével.

A pedagógus álláshelyeken 6 fő van foglalkoztatva. 3 fő főiskolai óvodapedagógusi diplomával, 3 fő felsőfokú végzettséggel, 1 óvónő pedagógiai szakos tanári diplomával is, 1 fő szakvizsgával és egyetemi végzettséggel is rendelkezik. A technikai dolgozók száma 3 fő dajka. 1999-ben dajka szakmunkás végzettséget szereztek. Nevelő testületünk tagjait a folyamatos önképzés igénye jellemzi.

Tárgyi feltételek

Az óvodánk tárgyi felszereltsége jó, rendelkezünk a gyermekek neveléséhez- fejlesztéséhez szükséges eszközökkel, amelyek pótlását, fejlesztését az Önkormányzat folyamatosan biztosítja számunkra. Az elmúlt években óvodánk gazdagodott új bútorokkal (öltözőszekrények, székek, szabványnak megfelelő fektetők, irodai bútorok). A játszó udvarunk füves, fás, tágas terület, amely mindhárom csoportunknak elegendő helyet biztosít a kinti mozgásos tevékenységhez. A játék eszközeink fából készültek, amelyek az előírt biztonsági követelményeknek megfelelnek. Az étkezések az ebédlőben történnek. A kulturált étkezéshez szükséges valamennyi feltétel adott (gyermekétkészletek, textil-asztalterítők, üvegpoharak) 

2. GYERMEKKÉP

Óvodákban olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik kiegyensúlyozott személyiségűek, jól fejlettek, egészségesek mentálisan és szomatikusan ezért nevelésünk gyermekközpontú és befogadó. 

Törekszünk a gyermeki személyiség kibontakoztatására, biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Gyermekeink legyenek fogékonyak a természet szépségeire, toleránsak a társaikkal és a felnőttekkel szemben.

3. ÓVODAKÉP

Érzelmi biztonságot, nyugodt légkört, szeretetet, optimális feltételeket biztosítunk az óvodába járó gyermekeinknek. A szabad játékra úgy tekintünk, mint az egyedülálló személyiségfejlődést elősegítő lehetőség. Biztosítjuk a képességük szerinti fejlődésüket, közvetett segítséget nyújtunk az iskolai beilleszkedésükbe. Szem előtt tartjuk a „gyermekeket megillető különleges védelmet” alkalmazkodva a sajátos nevelési igény típusához az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.

Mottónk:

Ha a gyermekek elfogadva és barátságban élnek,
megtanulják megtalálni a szeretetet a világban

(Dorothy Law Holte)

4. NEVELÉSI ELVEINK

 • Gondot fordítunk a gyermeki énkép megerősítésére, az igazi egyéniségek alapozó nevelésére.
 • Óvodánkban pozitív érzelmekkel teli, befogadó és elfogadó felnőtt közösség egészséges, esztétikus, inger gazdag környezet várja a gyerekeket.
 • Minden felnőtt pozitív pedagógiai modell a gyermekek számára.
 • A tevékeny, gazdag óvodai élet megteremtésével biztosítsuk a gyermekeknek azokat a tanulási helyzeteket, amelyekkel megteremtjük az iskolai tanulási, tanítási folyamatba való átlépés belső feltétel rendszerét.
 • A HH és HHH- s gyermekek rendszeres óvodába járásának biztosításával, a nevelési feladatok, tevékenységek által segítjük a lemaradásuk leküzdését.
 • A pedagógiai hatások rendszerét a gyermekek egyéni adottságaihoz igazodva tervezzük, a tudatosság mellett figyelembe vesszük a spontán gyermeki ötleteket, tapasztalatokat.
 • Hangsúlyozzuk a gyermekek testi, lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését, a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását a családi neveléssel együtt.
 • A sajátos nevelési igényű gyermeknek is joga, hogy megfelelő, fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön, és a differenciált pedagógia részese legyen. Olyan pedagógiai környezetet kell kialakítani, ahol az egyenlő hozzáférés biztosítva van, másság elfogadása, természetessé válik.
 • A bevándorló gyerekek értékességét egyediségükben, individualitásukban keressük. Az egyéni bánásmód elvének érvényesítése rájuk nézve is kötelező.
 • Óvodánkban az etnikum számára biztosítjuk a sajátos szükségleteik kielégítését, és munkánk során az egyenlőtlenségek felszámolására törekszünk.

5. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJAI

 • A 3-7 éves gyermekek nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése igazodik egyéni szükségleteihez, életkori sajátosságaikhoz és egyéni fejlődési ütemükhöz. 
 • A sokoldalú képességfejlesztés segítségével a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése
 • A tevékenység gazdag óvodai élet megteremtésével, a szabad választási lehetőség biztosításával, a tevékenység végzése közben az örömszerzés, sikerélményhez jutás
 • Embernevelés, életre felkészítés
 • A megfelelő gyermek ismeret birtokában tehetséggondozás, felzárkóztatás.
 • A másság elfogadására nevelés, melynek hatására a sajátos nevelési igényű gyermekek könnyebben illeszkednek be a társadalomba.
 • A képesség kibontakoztató óvodai integrált nevelés bevezetésével a HHH–s gyermekek hatékony fejlesztése, esélyegyenlőség elősegítése.
 • A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébren tartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása.
 • Az óvoda- iskola átmenet segítése, megkönnyítése, és az inkluzív pedagógia megvalósítása differenciált bánásmóddal.
 • Ezeket a kitűzött célokat, tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek megteremtésével érhetjük el.

Biztosítjuk a kisgyermeknek a családias légkörű óvodát, ahol elsősorban játszik és a játékain keresztül, a környezet adta keretek között tevékenykedik, megtanulja használni az eszközöket, megtanul a társaival együttműködni és a mindennapi élet magatartásmintáit is elsajátítja.

6. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI

 • Az egészséges életmód kialakítása
 • Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása
 • Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

 

Fizetési számlaszámaink

Költségvetési főszámla:
11744034-15403746

Helyi iparűzési adó:
11744034-15403746-03540000

Gépjárműadó:
11744034-15403746-08970000

Késedelmi pótlék:
11744034-15403746-03780000

Egyéb bevétel:
11744034-15403746-08800000
(pl. mezőőri járulék)

Talajterhelési díj:
11744034-15403746-03920000

Illeték:
11744034-15403746-03470000

Bírság és végrehajtási költség:
11744034-15403746-03610000

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem:
11744034-15403746-08660000

Az E-önkormányzat portál elérhető
az alábbi címek bármelyikén:
https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu
https://ohp.asp.lgov.hu

ugyintezes kicsi

logo njt

Sertéstartók figyelmébe!

pigIsmételten felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy vaddisznóban bejelentett afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítani a fertőzött területen a sertésállományok védelmére.

Bővebben...

Sertés pestises határozat
LETÖLTÉSE

Sertés pestises MÓDOSÍTOTT
határozat LETÖLTÉSE

Tűzvédelem

Első fokon eljáró tűzvédelmi hatóság:
+36 45 506 020

Katasztrófavédelem tájékoztatója.

Alpolgármesteri ügyfélfogadás

Az önkormányzat SZMSZ-ének 29.§ (2) bekezdése szerint :”Az alpolgármester ügyfélfogadást tart: minden hónap második szerdáján 14.00-16.00 óráig”

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy augusztus hónapban az alpolgármester ügyfélfogadása augusztus 19-én kerül megtartásra az alpolgármester előre nem várt elfoglaltsága miatt.

Megértésüket köszönjük!

Ebzárlat és legeltetési TILALOM!

ebzarlat

Koronavírus HÍREK

koronavirus

koronavirus1

koronavirus2

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
tájékoztatója:

Agrarkamara

Körzeti Megbízotti tájékoztató

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az Anarcs Körzeti Megbízotti csoport közvetlen szolgálati elérhetősége: +36/30-297-6623 normál perc díjas mobiltelefonszám.

Csoport és tagjai:

Pap, Nyírlövő, Lövőpetri - Pokol Attila r. zls.
Anarcs, Szabolesbáka - Kovács Tibor r. ftzls.
Jéke - Orosz Zoltán r. ftönn.
Fényeslitke - Szabó Róbert r. tzls.

Bővebben..

Ma 2020. szeptember 29., kedd, Mihály napja van. Holnap Jeromos napja lesz!

banner-270

Az ebtartás szabályai

images

 

ELOLVASOM!

Községünk jeles épületei

Látogatottság

mod_vvisit_counterMa:45
mod_vvisit_counterTegnap:55
mod_vvisit_counterEzen a héten:100
mod_vvisit_counterMúlt héten:662
mod_vvisit_counterEbben a hónapban:4933
mod_vvisit_counterMúlt hónapban:5387
mod_vvisit_counterÖsszes:492891

Dátum: 2020-09-29 11:14